กากมันหมักกรด

ผลิตภัณฑ์ กลุ่มพลังงานจากพืช › กากมันหมักกรด

กากมันหมักกรด

กากมันหมักกรดเป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการทำเอทานอล  คือ นำส่วนที่เหลือจากการผลิต โดยการกลั่นแยกเอาเอทิลแอลกอฮอล์ออกไปแล้วนํากากที่เหลือไปทําให้แห้ง ซึ่งยังคงคุณค่าทางโภชนาการ เหมาะสำหรับเป็นส่วนผสมอาหารสัตว์     

siamagrisupply
Siam Agri Supply Co., Ltd.
799/90 Moo 3, T.Phraeksa, A.Mueang Samutprakarn, Samutprakarn 10280, Thailand.
Office: +66 2183 6137 Fax: +66 2183 6040 Email: contact@siamagrisupply.com